• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

Zbog boljeg informisanja i veće bezbjednosti učesnika u saobraćaju objavljujemo dio teksta iz službenog glasnika broj 6. od 29.01.2015. godine, koji je na snazi. Uz tekst prilažemo i kartu putnih dionica Oblast broj 8, sa koje se vide prioriteti kod održavanja puteva u zimskim uslovima.

Tekst iz službenog glasnika broj 6. od 29.01.2015. godine:

Član 51.

(1) Na osnovu značaja puta, intenziteta i strukture saobraćaja na putu i geografsko-klimatskih karakteristika određuju se prioriteti za obezbjeđenje prohodnosti puteva, odnosno putnih relacija, po sljedećem redu prioriteta:
1) na putevima prvog prioriteta obezbjeđuje se neprestano čišćenje u cilju osiguranja stalne prohodnosti,
2) na putevima drugog prioriteta može doći do prekida saobraćaja samo u vrijeme uklanjanja smetnji, ali ne duže od 12 časova u toku 24 sata,
3) na putevima trećeg prioriteta prohodnost se uspostavlja nakon prestanka padavina, a najkasnije u roku od 72 časa i
4) na ostalim putevima, odnosno putnim relacijama prohodnost saobraćaja obezbjeđuje se zavisno od potreba i raspoloživosti kapaciteta.
(2) Izvođač radova na putevima prvog i drugog prioriteta dužan je početi sa čišćenjem snijega prije nego što se nakupi 10 cm snijega na kolovozu i prije nego što se snijeg sabije.
(3) U slučaju susnježice, ledene kiše i nastanka poledice na manjem području, izvođač radova odmah reaguje odgovarajućim načinom posipanja.
(4) Razvrstavanje javnih puteva po prioritetima određuje upravljač puta u okviru plana rada zimske službe.

Član 52.

(1) Pod pojmom prohodnosti iz člana 51. ovog pravilnika podrazumijeva se da je javni put prvog i drugog prioriteta prohodan ako visina snijega na kolovozu ne prelazi 10 cm i moguć je saobraćaj vozilima koja imaju zimsku opremu, a na putevima trećeg prioriteta i ostalim putevima visina snijega ne prelazi 15 cm i moguć je saobraćaj vozilima koja imaju zimsku opremu.