• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

CILJEVI KVALITETA

Namjera nam je da jasno opredjeljeni i usredsređeni na maksimalno zadovoljstvo svih naših sadašnjih i budućih klijenata, lokalne i šire društvene zajednice, kontinuirano se pridržavamo principa zakonitosti, stručnosti, zaštite životne sredine, te poduzimati i provoditi usvojene mehanizme našeg sistema kvaliteta.

Naši opšti ciljevi su:

• Kontinuirano korišćenje najbolje raspoložive tehnologije tamo gdje je ekonomski isplativo, efektivno sa stanovišta troškova i zaštite životne sredine

• Kontinuirano ispunjavanje i primjenu nacionalnih i međunarodnih zakonskih zahtjeva, kao i zakonskih zahtjeva lokalne zajednice

• Kontinuirana obuka osoblja na svim nivoima, u vezi sa stručnim opredjeljenjem i djelovanjem preduzeća i zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

• Kontinuirano osavremenjavanje tehnologije sa ciljem bolje valorizacijje proizvoda uz smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu

• Ispunjavanje zahtjeva kupaca, uvažavanje žalbi i prigovora

• Sposobnost preduzeća da reaguje u vanrednim situacijama, kroz bolju procesnu kontrolu preduzimajući rukovodne aktivnosti u cilju preventivnog smanjenja mogućnosti akcidenata

• Da stalnim praćenjem i mjerenjem na efikasan i efektivan način upravljamo svojim aspektima životne sredine i unapređujemo učinak zaštite životne sredine

• Trajno smo opredjeljeni uvođenju mjera za smanjivanje otpada, emisije otpadnih voda, razvoju proizvoda sa umanjenim uticajem na životnu sredinu

• Da ostanemo pojam profesionalnosti i poštenja u djelatnosti koju obavljamo

• Da ostvarimo profit u obavljanju svoje djelatnosti

• Dokumentovanost svih procesa, odgovornosti i aktivnosti na njihovoj realizaciji

• Povećanje kvaliteta proizvoda sa aspekta zaštite životne sredine

• Racionalna potrošnja i ponovno korišćenje

• Proizvodnja korisnih sporednih proizvoda

Primarni cilj

Korišćenje najbolje tehnologije...

...tamo gdje je to ekonomski isplativo i efektivno sa stanovišta troškova i zaštite životne sredine

Dokumentacija

Naša obaveza je dokumentovanje svih procesa...

...kao i odgovornost i aktivnost na njihovoj realizaciji

NAŠI CILJEVI

su jednostavni:

Ispunjavanje zahtjeva kupaca, uvažavanje žalbi i prigovora